PKP Intercity S.A. – O premii za odprawę podróżnych słów kilka

You are currently viewing PKP Intercity S.A. – O premii za odprawę podróżnych słów kilka

W czerwcu br. kilku pracowników drużyn konduktorskich zgłosiło nam problem dotyczący interpretacji zapisów ZUZP dotyczących wypłaty premii za odprawę podróżnych. Postanowiliśmy wyjaśnić przedmiotową sprawę.

 

Do zarządu OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A. zgłosiło się kilku pracowników zespołu drużyn konduktorskich zgłaszając wątpliwości co do prawidłowości naliczania premii za odprawę podróżnych.

Pracownicy zgłaszali również problem z uzyskanie wyczerpujących informacji w przedmiotowej sprawie do przedstawicieli Pracodawcy.

katpdf
Pismo Rady Krajowej OZZPT do Centrali PKP Intercity S.A. w sprawie premii za odprawę podróżnych

Na wniosek Zarządu OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A. Rada Krajowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu wystąpiła do Centrali PKP Intercity S.A. z wnioskiem o wyjaśnienie sposobu naliczania premii za odprawę podróżnych dla pracowników drużyn konduktorskich.

Odpowiadając na pismo Rady Krajowej OZZPT Pracodawca wskazał, że naliczanie i wypłata premii za odprawę podróżnych odbywa się dwuetapowo.

Pierwszy etap obejmuje naliczanie i wypłatę premii w wysokości 5% kwoty zawierającej wartość netto biletu oraz wartość brutto brutto opłaty dodatkowej, która wypłacana jest pracownikom wraz z wynagrodzeniem za ostatni miesiąc rozliczeniowy, tj. miesiąc, w którym nastąpiła sprzedaż, przy czym wskazana powyżej część premii naliczana jest w Zakładzie Spółki, w którym zatrudniony jest pracownik.

katpdf
Odpowiedź Centrali PKP Intercity S.A. na pismo Rady Krajowej OZZPT.

Drugi etap obejmuje naliczanie i wypłatę premii w wysokości pozostałych 7% kwoty zawierającej wartość netto biletu oraz wartość brutto opłaty dodatkowej, która jest naliczana przez Biuro Rozliczeń, Reklamacji i Windykacji (dalej: BFW) i wypłacana jest wraz z wynagrodzeniem za kolejny miesiąc rozliczeniowy, tj. miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiła sprzedaż.

Dla przykładu: za bilety wystawione w maju, pierwsza cześć premii (5%) jest wypłacana do 10 czerwca, natomiast druga część (7%) jest wypłacana do 10 lipca.

W dalszej części odpowiedzi Pracodawca wskazał, że planowane jest ujednolicenie procesu naliczania premii za odprawę podróżnych poprzez wprowadzenie odpowiedniego systemu informatycznego, który pozwoli Pracodawcy usprawnić proces naliczania premii i jej raportowania do pracowników.

Pracodawca wskazał także, ze w przypadku powstania kolejnych niejasności związanych z wypłata premii za odprawę podróżnych BFW jest cały czas do dyspozycji pracowników drużyn konduktorskich.

Opracowanie: Robert Kwiatkowski

 

Udostępnij wpis: