You are currently viewing Premia dodatkowa dla pracowników PKP Intercity S.A.

Premia dodatkowa dla pracowników PKP Intercity S.A.

W dniu 28 września br. w Warszawie odbyło się spotkanie związków zawodowych działających w PKP Intercity S.A. dotyczące podjęcia wspólnych działań na rzecz wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

Po omówieniu bieżącej sytuacji ekonomicznej w Spółce obecni na spotkaniu przedstawiciele 11 organizacji związkowych wystosowali, do Prezesa PKP Intercity S.A. pismo, w sprawie wypłaty dla Pracowników Spółki PKP Intercity S.A. premii dodatkowej w wysokości 1000 zł.

Uzasadniając swój wniosek związki zawodowe wskazały na spadek siły nabywczej pieniądza poprzez rosnąca inflację. Kolejnym argumentem przemawiającym za wypłatą dodatkowej premii, zdaniem organizacji związkowych jest ciągle rosnąca ilość przewożonych pasażerów. W swoim wystąpieniu przedstawiciele związków zawodowych wskazali że to pracownicy Spółki, w związku z epidemią koronawirusa, ponieśli największą ofiarę w zakresie ograniczenia normy czasu pracy, co miało bezpośredni wpływ na obniżenie wynagrodzenia.

Argumentując swoje stanowisku związki zawodowe wskazały, że praca w reżimie pandemicznym stanowi dla pracowników prawdziwe wyzwanie. Spełniły się wszystkie obawy strony społecznej wyrażane w pisemnych wystąpieniach do Pracodawcy. Wśród nich należy wymienić trudności występujące na styku podróżni – drużyny konduktorskie związane nie korzystaniem przez pasażerów z maseczek ochronnych czy też pretensje podróżnych, którzy nie mogą wsiąść do pociągu bez miejscówki. Argument ten ma duże znaczenie zwłaszcza w świetle braku współpracy ze strony organów porządkowych wzywanych do podróżnych. 

ikona pdf
Tu znajdziesz kopię pisma złożonego do Pracodawcy przez związki zawodowe

Partnerzy społeczni podnieśli argument zdojenia obowiązków przy przygotowaniu składów do podróży przez konieczność dezynfekcji i innych czynności związanych z obostrzeniami. Ważnym argumentem było też to, że praca w zapleczach technicznych czy administracji pomimo obniżonym wymiarem czasu pracy nie uległa zmniejszeniu, pozostała na co najmniej tym samym poziomie. Ogromna część załogi codziennie stawiała się do pracy lub co drugi dzień pracowała po 12 godzin. Nie mogli skorzystać z bardzo rozpowszechnionej pracy zdalnej, gdyż praca Pracowników Spółki wiąże się z prowadzeniem i obsługą pociągu, czasami zza biurka, czasami w warsztacie lub na pokładzie pociągu.

Podsumowując swój wniosek związku zawodowe stwierdziły, że oczekują wypłaty dodatkowej premii razem z wynagrodzeniem za miesiąc październik br. (tj. 10 listopada 2020r.)

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentował zespół w składzie: kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT oraz kol. Sebastian Dworak, skarbnik Rady Krajowej OZZPT.

Autor: Sebastian Dworak

 

 

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera