You are currently viewing Porozumienie Antykryzysowe – wątpliwości interpretacyjne

Porozumienie Antykryzysowe – wątpliwości interpretacyjne

Od 1 maja 2020 r. w PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie, podobnie ja w innych komórkach organizacyjnych Spółki, na okres trzech miesięcy, wprowadzono Porozumienie Antykryzysowe (treść porozumienia znajdziesz tutaj), które ma za zadanie minimalizację skutków kryzysu ekonomicznego wywołanego przez epidemię koronawirusa. 

Od samego początku obowiązywania Porozumienia jego treść wzbudzał wśród pracowników wiele kontrowersji i uwag związanych z interpretacją zapisów ww. Porozumienia. 

W zawiązku z tym iż Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP Intercity S.A. nie jest sygnatariuszem Porozumienia w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego czasu pracy lub przestoju ekonomicznego (dalej zwane Porozumieniem) poprosiliśmy Pracodawcę o zajęcie stanowiska w sprawie interpretacji treści ww. Porozumienia.

Wśród zapisów, które budzą uzasadnione wątpliwości interpretacyjne u pracowników należy wymienić § 2 pkt. 2) Porozumienia, który w ostatnim zdaniu stanowi, że „(cyt.) Pracodawca w okresie obowiązywania Porozumienia nie jest zobowiązany do udzielania urlopów trwających nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych” Ponieważ w zdaniu użyto tylko słowa „urlop” wątpliwości Pracowników dotyczą tego czy wlicza się w to także urlopy ojcowskie? Ponadto pracownicy mają wątpliwości czy jeżeli pracownikowi została jedna część urlopu ojcowskiego lub chciałby skorzystać tylko z jednej części takiego urlopu to czy pracodawca ma podstawę do odmowy udzielenia takiego urlopu? A jeżeli Pracodawca odmówi pracownikowi udzielenia urlopu ojcowskiego, a czas na wykorzystanie tego urlopu będzie właśnie mijał, to czy będzie to oznaczać że uprawnienie do tego urlopu przepadło? Ponadto Pracownicy pytają czy pracodawca może zmusić np. pracownika do połączenia urlopu ojcowskiego z wypoczynkowym aby osiągnąć 14 kolejnych dni kalendarzowych? Obawy Pracowników dotyczą również tego czy, w związku z tym, że zgodnie z treścią Porozumienia, Pracowników będzie obowiązywał obniżony wymiar czasu pracy to zostanie również obniżony wymiar urlopu wypoczynkowego?

Rafał Nowak
fot. Rafał Nowak, sekretarz OZZPT MOZ przy PKP Intercity S.A.

Z kolei § 2 pkt. 7 Porozumienia mówi, że pracodawca nie będzie wypłacał świadczeń z funduszu socjalnego oprócz zapomóg. Zgłaszając się do Zarządu naszej organizacji Pracownicy wskazywali, że jak wynika z polityki Rządu RP w zakresie „odmrażania” gospodarki zostały otwarte hotele i ośrodki wczasowe. Część Pracowników ma wykupione wczasy lub wycieczki, z których nie zawsze może zrezygnować. Regulamin ZFŚS PKP Intercity S.A. Zakładu Południowego w Krakowie określa że aby otrzymać dofinansowanie do wczasów / wycieczki pracownik ma złożyć wniosek najpóźniej 30 dni po zakończeniu imprezy turystycznej. W związku z zaistniałą sytuacją Pracownicy chcieliby wiedzieć czy:

  1. w sierpniu 2020r. po zakończeniu obowiązywania Porozumienia Pracodawca przekaże na konto zfśs nie przekazane 50% kwoty stanowiącej równowartość odpisu rocznego, o której mowa w ZUZP i w Porozumieniu?
  2. komisja socjalna będzie wypłacała dofinansowanie do wczasów / wycieczek i innych imprez turystycznych w późniejszym terminie (po zakończeniu obowiązywania zapisów Porozumienia), czy też Pracownicy nie dostaną dofinansowania do ww. imprez?
  3. po zakończeniu obowiązywania zapisów Porozumienie, komisja socjalna będzie realizowała sukcesywnie wnioski o wypłatę świadczeń, które są obecnie złożone a nie zostały zrealizowane oraz inne, które zostaną złożone w okresie obowiązywania Porozumienia?

W chwili obecnej czekamy na zajęcie pisemnego stanowiska Pracodawcy w ww. sprawach. Po otrzymaniu odpowiedzi od Pracodawcy niezwłocznie ją opublikujemy. Całą treść wystąpienia Związku do Dyrektora PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie znajdziecie tutaj.

Autor: Rafał Nowak

 

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera