ikona pdf

Statut Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu

Aktualna wersja Statutu zawiera zmianę wprowadzoną przez Uchwałę Nr 004/05/2019 Krajowego Zjazdu Delegatów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu, z dnia 7 maja 2019 r., w sprawie zmian w Statucie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu zatwierdzona przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego orzeczeniem z dnia 10.12.2019 r. – Sygnatura akt: WA.XIV NS-REJ.KRS/037044/19/434

ikona pdf

Regulamin określający szczegółowe zasady wyborów do organów związku

Regulamin określa szczegółowy tryb wyborów do organów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu - stan prawny na dzień 07 maja 2019 r.

ikona pdf

Regulamin określający skład i kompetencje organów związku

Regulamin określa skład i kompetencje organów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu - stan prawny na dzień 07 maja 2019 r.

ikona pdf

Regulamin Krajowej Komisji Rewizyjnej i Zakładowych Komisji Rewizyjnych

Regulamin określa uprawnienia i zasady przeprowadzania kontroli przez Komisje Rewizyjne Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu - stan prawny na dzień 07 maja 2019 r.

ikona pdf

Deklaracja członkowska

Pobierz druk Deklaracji członkowskiej, wypełnij ją i wyślij do nas na adres email: kontakt@ozzpt.pl. Po otrzymaniu druku wypełnionej Deklaracji członkowskiej i zatwierdzeniu jej przez Zarząd Związku powiadomimy Ciebie i przyjęciu w szeregi naszej organizacji. Deklaracje członkowska możesz też przekazać osobiście członkom Zarządu Związku lub dostarczyć ją do siedziby naszej organizacji.

ikona pdf

Raport końcowy projektu badawczego

Celem prac przeprowadzonych w ramach projektu „Efektywny i innowacyjny system szkolenia oraz rozwoju zawodowego maszynistów”, a co za tym idzie podstawowym powodem przygotowania niniejszego dokumentu jest zebranie wiedzy, uporządkowanie i prezentacja problematyki związanej z zapotrzebowaniem oraz dostępnością maszynistów kolejowych. Ze względu na wymagania ustawowe kluczową rolę w tym zakresie pełnią kwestie przygotowania zawodowego, w tym system szkolenia oraz wymagania zdrowotne dla tego stanowiska.

ikona pdf

Formularze KRS

Znajdziesz tu ostatnie orzeczenie Sądu dotyczące zmian w KRS, aktualny odpis KRS a także Zaświadczenia dla poszczególnych OZZPT MOZ a wewnętrznego KRS prowadzonego przez Radę Krajową OZZPT