You are currently viewing PKP PLK ZLK w Sosnowcu – Ustalono zasady wzrostu wynagrodzeń

PKP PLK ZLK w Sosnowcu – Ustalono zasady wzrostu wynagrodzeń

W dniu 14 czerwca br. w PKP PLK S.A. ZLK w Sosnowcu odbyło się spotkanie Pracodawcy z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi w sprawie ustalenia szczegółowych zasad wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wynagradzanych na podstawie ZUZP.

Podstawą prawną do ww. spotkania był Protokół ze spotkania w dniu 27 maja 2021 roku Prezesa Zarządu PKP PLK S.A. z przedstawicielami Organizacji Związkowych – Sygnatariuszami ZUZP dla Pracowników PKP PLK S.A. i Ponadzakładowymi Organizacjami Związkowymi niebędącymi Sygnatariuszami  ZUZP w sprawie wdrożenia w 2021 roku podwyżki wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK S.A. (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

Podczas spotkania Pracodawca oraz strona społeczna wspólnie ustalili następujące zasady rozdziału środków na podwyżkę wynagrodzeń dla pracowników PKP PLK S.A. ZLK w Sosnowcu:

 1. Z dniem 1 lipca 2021 roku wdraża się w Zakładzie Linii Kolejowych w Sosnowcu podwyżkę wynagrodzenia zasadniczego w kwocie średnio 350 złotych na jednego pracownika zatrudnionego w dniu 1 lipca 2021 roku i wynagradzanego wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy.
 2. Kierujący wykonawczymi komórkami organizacyjnymi oraz  komórkami organizacyjnymi w biurze Zakładu otrzymają limit środków na podwyżkę wynagrodzeń oraz przeszeregowanie pracowników zgodnie z kwalifikacjami, obliczonym wg iloczynu: stan zatrudnienia pracowników wynagradzanych wg ZUZP w dniu 1 lipca 2021 r. pomnożony przez 350 złotych, z wyłączeniem pracowników wymienionych w ust. 6.
 3. Wysokość podwyżki w wynagrodzeniu zasadniczym wynosi nie mniej niż 100 złotych na każdego pracownika z zastrzeżeniem ust. 6.
 4. Propozycje podwyżki w kwocie poniżej 300 złotych oraz powyżej 500 złotych należy uzasadnić pisemnym wnioskiem  do Dyrektora Zakładu.
 5. Przyznanie podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w kwocie powyżej 600 złotych wymaga pisemnego uzasadnienia, zgody Dyrektora Zakładu oraz przesłania wraz z uzasadnieniem informacji  do  Dyrektora Biura Spraw Pracowniczych.
 6. Z podwyżek wyłącza się pracowników:
  • którzy w okresie od 27 maja 2021 r. do 1 lipca 2021 r. pozostają w skutkach kar porządkowych,
  • zatrudnionych po dniu 31 marca 2021 r.,
  • w stosunku do których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art.52 k.p.,  do dnia podwyżki wynagrodzeń tj. do dnia 1 lipca 2021 r.,
  • znajdujących się w okresie wypowiedzenia lub z którymi zostało zawarte porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę do dnia wdrożenia podwyżki wynagrodzeń tj. do dnia 1 lipca 2021 r.
 7. Przy wdrożeniu podwyżki wynagrodzeń należy uwzględnić możliwość przeszeregowania pracowników  zgodnie z kwalifikacjami i wymogami wynikającymi z ZUZP.
 8. Ustala się zasady preferencji dla pracowników o bardzo zaniżonym wynagrodzeniu, a wywiązujących się należycie z nałożonych obowiązków służbowych przy jednoczesnym uwzględnieniu  wysokich kwalifikacji zawodowych, o znacznym obciążeniu pracą oraz szczególnie wyróżniających się w wykonywaniu obowiązków pracowniczych.
 9. Środki wynikające z ust. 6 niniejszego pozostawia się w dyspozycji  Dyrektora Zakładu z przeznaczeniem na podległe komórki wykonawcze i organizacyjne  Zakładu.
 10. Ostateczną decyzję o wysokości podwyżki zatwierdza Dyrektor Zakładu, po szczegółowej analizie propozycji wzrostu wynagrodzeń zasadniczych przedłożonych przez kierujących komórkami organizacyjnymi i wykonawczymi Zakładu.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu Międzyzakładową Organizację Związkową przy PKP Intercity S.A., podczas spotkania reprezentowała kol. Anita Bartkowska.

Autor: Robert Kwiatkowski

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera