You are currently viewing PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie – Aneks do Regulaminu pracy

PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie – Aneks do Regulaminu pracy

Dyrektor PKP Intercity S.A. Zakładu Południowego w Krakowie, w dniu 14 czerwca 2021 r. wydał zarządzenie w sprawie ustalenia Aneksu Nr 1 do Regulaminu pracy.

W marcu br. Pracodawca przekazał partnerom społecznym projekt zmian w Regulaminie pracy dla pracowników PKP Intercity S.A. Zakład Południowy w Krakowie. W czwartej dekadzie kwietnia 2021 r. odbyła się spotkanie Pracodawcy z reprezentującymi pracowników związkami zawodowymi (pisaliśmy o tym tutaj). Jednak podczas negocjacji strony nie osiągnęły porozumienia.

W dniu 14 czerwca 2021 r. kierując się postanowieniami § 3 ust. 1 i 6 Regulaminu organizacyjnego PKP Intercity S.A. oraz art. 1042 § 2 Kodeksu pracy, w związku z nieprzedstawieniem pracodawcy jednolitego wspólnego stanowiska przez organizacje związków zawodowych w sprawie treści Aneksu Nr 1 do Regulaminu pracy dla pracowników PKP Intercity S.A. Zakład Południowy, po rozpatrzeniu indywidualnych stanowisk organizacji związkowych Dyrektor Zakładu wydał Zarządzenie dotyczące ustalenia Aneksu Nr 1 do ww. Regulaminu pracy.

Aneks nr 1 do Regulaminu pracy wprowadza zmianę w treści § 13 ust. 6, którego nowa treść brzmi “Liczba godzin nadliczbowych przepracowanych w związku ze szczególnymi potrzebami Pracodawcy nie może przekroczyć dla poszczególnego pracownika 350 godzin w roku kalendarzowym 2021 r.” 

Pozostałe postanowienia Regulaminu pracy dla pracowników PKP Intercity S.A. Zakład Południowy nie ulegają zmianie.

Na mocy ww. Zarządzenia Aneks Nr 1 do Regulaminu pracy wejdzie w życie po upływie dwóch tygodni od daty podania go do wiadomości pracowników, z mocą obowiązywania od dnia 28 czerwca 2021 r.

Autor: Robert Kwiatkowski

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera