You are currently viewing PKP Intercity S.A. – Spór zbiorowy w sprawie podwyżki wynagrodzeń

PKP Intercity S.A. – Spór zbiorowy w sprawie podwyżki wynagrodzeń

24 sierpnia br. siedem central związkowych wszczęło z Zarządem PKP Intercity S.A. dialog społeczny żądając wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Spółki.

Nie zgadzając się z ustaleniami Pracodawcy oraz trzech central związkowych, z którymi Zarząd Spółki prowadził negocjacje płacowe (więcej na ten temat przeczytasz tutaj), siedem central związkowych pomijanych przez Pracodawcę w ww. negocjacjach płacowych, w dniu 24 sierpnia 2021 roku wystąpiło do Zarządu PKP Intercity S.A. z żądaniem wdrożenia z dniem 1 września br. podwyżek wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w zakładach PKP Intercity S.A. w następującej wysokości:

  • dla pracowników wynagradzanych zgodnie z ZUZP 650 zł w wynagrodzeniu zasadniczym plus pochodne, przeciętnie na jednego zatrudnionego w Spółce,
  • proporcjonalną podwyżkę wynagrodzenia dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP a wynagradzanych według wskaźnika.

Swoje żądania związki zawodowe uzasadniły brakiem podwyżki wynagrodzeń od września 2019 roku, galopującą inflacją oraz skokową podwyżką cen żywności co radykalnie obniża poziom życia pracowników i ich rodzin.

Sygnatariusze wystąpienia uzasadniając swoje żądania wskazali na wzrost wynagrodzeń w otoczeniu przedsiębiorstw prowadzących działalność transportową co w sytuacji braku realizacji słusznie zgłoszonych postulatów może skutkować trudnościami w pozyskaniu nowych pracowników oraz utrzymaniem konkurencyjności. 

Mając powyższe na uwadze, działając na podstawie Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań Pracodawcy i partnerów społecznych reprezentujących pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład PKP Intercity S.A. siedem Central Związkowych wszczęło dialog społeczny, który ma być prowadzony w formie rozmów bezpośrednich.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania, na którym uzgodniono treść wspólnego wystąpienia reprezentował kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu.

O postępach w toczącym się dialogu społecznym będziemy Was informować na bieżąco.

Autor: Robert Kwiatkowski

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera