You are currently viewing PKP Intercity S.A. – Koniec sporu zbiorowego

PKP Intercity S.A. – Koniec sporu zbiorowego

Podpisaniem porozumienia, kończącego spór zbiorowy, zakończyło się spotkanie partnerów społecznych, które odbyło się w dniu 21 grudnia br.

 

Nie mogąc osiągnąć porozumienia reprezentujące pracowników związki zawodowe w dniu 9 grudnia 2021 r. rozpoczęły spór zbiorowy (więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

W dniu 21 grudnia br. po kilkugodzinnych rokowaniach strony podpisały Porozumienie kończące spór zbiorowy. Zgodnie z treścią Porozumienia:

  1. Spółka wdroży od dnia 1 stycznia 2022 r. podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych wg Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład “PKP Intercity” S.A. w kwicie 400 zł miesięcznie średnio na jednego zatrudnionego pracownika wynagradzanego wg ZUZP (proporcjonalnie do wymiaru etatu) wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r. Z podwyżek wyłączeni są pracownicy  będący w okresie wypowiedzenia (co najmniej 1 dzień takiego okresu licząc od dnia dzisiejszego do dnia 1 stycznia 2022 r.) oraz osoby, z którymi w okresie od dnia dzisiejszego do dnia 1 stycznia 2022 r. została rozwiązana umowa o prace (z wyjątkiem pracowników odchodzących na emeryturę lub rentę), a także osoby na urlopach bezpłatnych.
  2. Wysokość indywidualnej podwyżki wynagrodzenia zasadniczego w Zakładach Spółki wyniesie 400 zł (proporcjonalnie do wymiaru etatu), przy czym wynagrodzenie zasadnicze po podwyżce nie może być wyższe niż określone w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego z Załączniku nr 2 do ZUZP.
  3. Środki na podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników Centrali Spółki wynagradzanych wg ZUZP zostaną rozdzielone w ramach pionów, przy czym wynagrodzenie zasadnicze po podwyżce nie może być wyższe niż określone w tabeli stawek wynagrodzenia zasadniczego w Załączniku nr 2 do ZUZP.
  4. Spółka wdroży od dnia 1 stycznia 2022 r. podwyżki wynagrodzeń dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP w kwocie 640 zł miesięcznie średnio na jednego zatrudnionego pracownika wyłączonego z zasad wynagradzania wg ZUZP (proporcjonalnie do wymiaru etatu) wg stanu na dzień 1 stycznia 2022 r.
  5. Spółka wprowadzi premie motywacyjną dla wszystkich pracowników Centrali i Zakładów Spółki, zgodnie z wymogami umowy PSC, w wysokości do 6% wynagrodzenia zasadniczego.
  6. Następne spotkanie w sprawie ewentualnego wzrostu wynagrodzeń Strony odbędą nie wcześniej niż w lipcu 2022 r.
  7. Powyższe ustalenia wyczerpują wszelkie roszczenia Strony Społecznej dotyczące podwyżek wynagrodzeń w Spółce zgłoszone przez nią w wystąpieniu z 9 grudnia br.

Porozumienie podpisało 11 Central Związków Zawodowych. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas rokowań reprezentował zespół w składzie kol. Ryszard Filochowski, przewodniczący Rady Krajowej OZZPT oraz kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT.

Opracowanie: Zespół redakcyjny

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera