You are currently viewing PKP Intercity S.A. – Dialog społeczny przekształcony w spór zbiorowy

PKP Intercity S.A. – Dialog społeczny przekształcony w spór zbiorowy

Ponad 13 godzin trwały rokowania w ramach toczącego się dialogu społecznego strony społecznej z zarządem PKP Intercity S.A., które odbyły sie w dniu 6 grudnia br. w formie wideokonferencji. Niestety rozmowy zakończyły się fiaskiem.

 

Odpowiadając na żądanie związków zawodowych Pracodawca poinformował stronę społeczną, że koszt realizacji zgłaszanych postulatów podwyżki wynagrodzeń zasadniczych dla pracowników wynagradzanych wg ZUZP w średniej wysokości 650 zł oraz w proporcjonalnej wysokości dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP wyniósłby rocznie prawie 150 mln zł, co znacząco przekracza aktualne możliwości finansowe Spółki.

Pracodawca przedstawił własną propozycję podwyżki wynagrodzeń połączonej z częściową modyfikacją systemu wynagrodzeń oraz dodaniem nowej 5% premii motywacyjnej. Zarząd oszacował roczny całkowity koszt wdrożenia tej propozycji na kwotę 80 mln zł.

Strona Społeczna pozytywnie odniosła się do propozycji rozmów na temat zmian w ZUZP podkreślając, że przedmiotem dialogu społecznego jest systemowa podwyżka wynagrodzeń.

Związki Zawodowe wyraziły chęć pracy nad nowym systemem wynagradzania, ale dopiero po wdrożeniu postulowanych podwyżek.

Pracodawca, nie mając środków finansowych na spełnienie oczekiwań Strony Społecznej w zakresie wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń, a dopiero potem zmodyfikować system wynagradzania, zaproponował wzrost miesięcznych wynagrodzeń zasadniczych od 1 stycznia 2022 r. w średniej wysokości 220 zł na etat oraz kwartalną premie motywacyjną w wysokości 5% kwoty trzymiesięcznego wynagrodzenia. Zarząd przedstawił również Związkom Zawodowym projekt zapisów protokołu dodatkowego do ZUZP.

Strona społeczna wyraziła wolę dalszych prac nad przedstawionymi zapisami protokołu dodatkowego do ZUZP niezależnie od prowadzonego dialogu społecznego w zakresie wzrostu wynagrodzeń, zobowiązując się do jego dalszego procedowania w swoich właściwych ciałach statutowych.

Strona Społeczna odrzuciła propozycję Pracodawcy w zakresie kwoty wzrostu wynagrodzeń, podtrzymując wcześniejsze żądanie wdrożenia podwyżek wynagrodzeń zasadniczych w średniej wysokości 650 zł oraz w proporcjonalnej wysokości dla pracowników wyłączonych z zasad wynagradzania wg ZUZP. Związki Zawodowe oświadczyły, że wobec niemożności osiągnięcia porozumienia proponują zakończenie prowadzonego dialogu społecznego (więcej na temat dialogu społecznego znajdziesz tutaj).

W związku z powyższym Strony uzgodniły, że wyczerpały formułę dialogu społecznego i traktują podpisany Protokół z rozmów jako protokół rozbieżności kończący dialog społeczny w zakresie systemowej podwyżki wynagrodzeń w rozumieniu § 13 ust. 2 Porozumienia w sprawie wzajemnych zobowiązań pracodawcy i partnerów społecznych reprezentujących pracowników zatrudnionych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład “PKP Intercity” S.A. z 1 września 2010 r. Tyma samym związki zawodowe rozpoczęły procedurę sporu zbiorowego.

Dialog społeczny w zakresie wdrożenia systemowej podwyżki wynagrodzeń prowadziło 11 Central Związkowych. Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas ww. rokowań reprezentował zespół w składzie: kol. Ryszard Filochowski, przewodniczący Rady Krajowej OZZPT, kol. Dariusz Dyjaczenko, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT, kol. Rafał Nowak, wiceprzewodniczący Rady Krajowej OZZPT.

O postępach w rokowaniach w ramach sporu zbiorowego będziemy Was informować na bieżąco.

Opracowanie: Robert Kwiatkowski

 

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera