You are currently viewing Koleje Dolnośląskie – Osiągnięto porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń

Koleje Dolnośląskie – Osiągnięto porozumienie w sprawie wzrostu wynagrodzeń

Podpisaniem porozumienia zakończyło się spotkanie Pracodawcy z reprezentującymi pracowników przedstawicielami trzech organizacji związkowych, które odbyło się w dniu dzisiejszym (02.06.2022 r.) w siedzibie Spółki

 

Ww. spotkanie stanowiło trzecią turę negocjacji dotyczących wzrostu wynagrodzeń dla pracowników Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. (o przebiegu wcześniejszych spotkań możesz przeczytać tutaj …).

W wyniku przeprowadzonych negocjacji z przedstawicielami strony społecznej, Zarząd Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. podjął decyzję dotyczącą podwyższenia wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A. o kwotę 200,00 zł brutto oraz o zwiększeniu dodatku absencyjnego o kwotę 300,00 zł brutto.

Ww. wzrost składników wynagrodzeń zostanie wprowadzony:

  1. od dnia 1 lipca 2022 r. w części dotyczącej wynagrodzenia zasadniczego,
  2. dodatek absencyjny oraz zmiana przyznawania dodatku stażowego od dnia wejścia w życie nowego regulaminu wynagradzania w części wymagającej zmiany regulaminu wynagradzania.

Zmiany w Regulaminie wynagradzania

Strony wspólnie uzgodniły potrzebę dokonania następujących zmian w Regulaminie Wynagradzania w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A.:

  1. w § 18 – zasad otrzymywania dodatku absencyjnego w ten sposób, że w przypadku krótkiej absencji chorobowej w wymiarze do 5 dni występującej na przełomie dwóch miesięcy utrata dodatku dotyczy tylko jednego miesiąca;
  2. w § 14 ust. 1 – poprzez obniżenie kryterium otrzymania dodatku stażowego po dwóch nieprzerwanych latach pracy w Spółce Koleje Dolnośląskie S.A. a nie po trzech.

Dodatkowo strony deklarują wole renegocjacji ustaleń płacowych jeszcze w 2022 r. w przypadku bardzo istotnego wzrostu inflacji i sytuacji w kraju.

Strony zgodnie oświadczają, że przedmiotowe podwyżki zaspakajają wszelkie oczekiwania strony społecznej na chwile obecną równocześnie ustalając, iż negocjacje w sprawie układu zbiorowego zostają zawieszone na czas nie krótszy niż do końca 2023 r.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pracowników Transportu podczas spotkania reprezentowała kol. Katarzyna Kolczycka-Nowodyła, wiceprzewodnicząca Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu Międzyzakładowej Organizacji Związkowej przy PKP Intercity S.A.

Opracował: Robert Kwiatkowski

5/5
Udostępnij ten artykuł

Zapisz się do naszego newslettera